Psycholog Dziecięcy

Zajęcia obejmują  konsultacje oraz spotkania terapeutyczne i psychchoedukacyjne. Pomoc znajdą u nas rodzice i ich dzieci, które przejawiają trudności w zakresie prawidłowego rozwoju,  funkcjonowania emocjonalno-społecznego oraz uczenia się. Pracujemy w duchu podejścia systemowego, otaczając wsparciem nie tylko dziecko, lecz całe jego najbliższe otoczenie (dom rodzinny, przedszkole, szkołę). Czerpiemy z wielu  podejść, stosując różnorodne metody i techniki terapeutyczne, zawsze mając na uwadze dobro dziecka i rodziny oraz wspólny  cel, który chcemy osiągnąć.

Terapia psychologiczna poprzedzona jest diagnozą, którą przeprowadzamy w oparciu o narzędzia:


Diagnoza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 • diagnoza inteligencji
  • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)
  • IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci
  • Leiter - Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (dla młodzieży do 15 roku życia)
  • CFT Neutralne Kulturowo Testy Inteligencji Cattella
  • TMS - K, TMS-Plus - Test Matryc Ravena
  • Niewerbalny Test SON-R 2,5-7
  • Niewerbalny Test SON-R 5,5-17
 • diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka
  • MFDR - Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
  • KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
  • PEP - 3 Profil Psychoedukacyjny
 • diagnoza osobowości
  • ACL - Lista Przymiotnikowa ACL
  • EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka
  • NEO-FFI - Inwentarz Osobowości NEO-FFI
  • IVE - Kwestionariusz Impulsywności
  • PTS - Kwestionariusz Temperamentu (ocena reagowania w sytuacjach trudnych)
 • diagnoza stylu radzenia sobie ze stresem
  • CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
 • diagnoza kompetencji społecznych
  • KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
 • diagnoza motywacji osiągnięć
  • LMI - Inwentarz Motywacji Osiągnięć
 • diagnoza samooceny
  • MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
W ramach terapii psychologicznej zajmujemy się
 • zaburzeniami o podłożu lękowym, (np. fobie społeczne, fobie specyficzne)
 • specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi (np. zaburzenia uczenia się)
 • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, niepełnosprawność intelektualna)
 • zaburzeniami zachowania (np. zaburzenia opozycyjno-buntownicze, agresja, autoagresja)
 • zaburzeniami funkcjonowania społecznego (np. mutyzm, zespół Tourette'a)
 • różnego rodzaju problemami wychowawczymi
 • innymi budzącymi niepokój rodziców zachowaniami np. nadmierna nieśmiałość, zahamowania w kontaktach społecznych, wybuchy złości.
Zajęcia grupowe dla dzieci

z trudnościami w zakresie kontaktów społecznych (zaburzenia ze spektrum Autyzmu i/lub inne):

 • rozpoznawanie i adekwatne reagowanie na emocje
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • trening zachowań społecznych
 • elementy zajęć ogólnorozwojowych
do góry