DIAGNOZY

Jednym z trzech najważniejszych czynników warunkujących skuteczną terapię obok osoby terapeuty i odpowiedniego planu jest czas jej rozpoczęcia. Obecnie dysponujemy wiedzą i narzędziami, dzięki którym możliwe jest postawienie bardzo wczesnej diagnozy (w pierwszych miesiącach życia) i rozpoczęcie terapii. Działanie takie jest gwarantem sukcesu terapeutycznego. Dzieci objęte terapią we wczesnym etapie życia mają szansę na wyrównanie braków oraz opóźnień w rozwoju i rozpoczęcie masowej edukacji szkolnej.

diagnoza logopedyczna
Diagnoza

jest przeprowadzana w oparciu o narzędzie/narzędzia diagnostyczne dostępne w Polsce i za granicą przez certyfikowanego w danej metodzie diagnostę (lub zespół, w skład którego wchodzą: psycholog, neurologopeda/logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej). Diagnoza, której poddawane jest dziecko obejmuje analizę wszystkich funkcji psychomotorycznych oraz języka. Dzięki temu możemy określić, na jakim etapie rozwoju znajduje się dziecko oraz wyszczególnić jego trudności. Jest to punkt wyjścia do ustalenia indywidualnego szczegółowego planu oraz rozpoczęcie terapii.

Metody i techniki

stosowane w diagnozie a następnie w terapii to m.in. metoda ogólnorozwojowa oparta na MFDR, rozwój funkcji poznawczych w oparciu o SON, rozwój psychomotoryczny w oparciu o PEP-3, KORP, rozwój kompetencji językowych KOLD, Integracja Sensoryczna, nauka czytania metodą globalną, nauka czytania metodą sylabową, neurologopedyczne i glottodydaktyczne metody wywoływania, utrwalania i automatyzowania głosek i inne.

diagnoza logopedyczna
Rodzaje diagnoz

Diagnozy psychologiczne oraz psychologiczno-pedagogiczne

Diagnoza poziomu intelektualnego
Diagnoza pod kątem rozwoju emocjonalnego i/lub społecznego dziecka
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się o charakterze dysleksji, dysortografii i dysgrafii
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulii)
Diagnoza gotowości szkolnej (odroczenie obowiązku rozpoczęcia nauki w szkole lub możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole)
Diagnoza ogólnorozwojowa małego dziecka (od 1 miesiąca do 36 miesiąca życia)
Diagnoza ogólnorozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym ( 36 miesiąc życia- 6 lat)

Diagnoza neurologopedyczna / logopedyczna
Diagnoza Integracji Sensorycznej

diagnoza logopedyczna kraków
Poradnia wydaje opinie dotyczące

1. odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
2. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (m.in. o charakterze dysleksji, dysortografii, dysgrafii), uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
3. dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia
4. dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta
5. innych, określonych w przepisach prawa