TERAPEUCI

logopeda malgorzata swistowska
neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog, filolog polski, lektor jpjo
mgr Małgorzata Świstowska

absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplomowany lektor języka polskiego jako obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uczy cudzoziemców języka polskiego oraz prowadzi terapię dzieci dwujęzycznych. Ponadto pracuje z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią i afazją, ze spektrum autyzmu i z Zespołem Aspergera, jąkających się, z wadami wymowy i dyslektycznych. Prowadzi także terapię osób dorosłych jąkających się i z afazją. Laureatka konkursu CITTRU UJ w 2007 r., po otrzymaniu grantu otworzyła GŻEGŻÓŁKĘ – Gabinet Neurologopedyczny oraz pierwszą Szkołę Językową, która wykorzystuje metody logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Do 2012 r. pełniła funkcję sekretarza Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od 2013 r. pełni funkcję dyrektora ds. merytorycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej STYMULUS. Prowadzi także konsultacje w języku angielskim.

neurologopeda Katarzyna Jażdżyńska-Woźniak
neurologopeda, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, filolog polski
mgr Katarzyna Jażdżyńska-Woźniak

sprawuje nadzór merytoryczny na stanowisku dyrektora ds. merytorycznych w Gabinecie Neurologopedycznym GŻEGŻÓŁKA. Od lat specjalizuje się w pracy z dziećmi dyslektycznymi, autystycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami genetycznymi, dyslalią, afazją, Zespołem Aspergera, Dzpm oraz rozszczepem wargi i podniebienia. Prowadzi terapię karmienia oraz zajęcia z wczesnej interwencji dla niemowląt. Zajmuje się również diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży z wybiórczością pokarmową. Prócz tego zajmuję się konsultacjami dla rodziców niemowląt z uszkodzeniami w obrębie twarzoczaszki, w tym dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, które mają na celu przygotowanie dziecka do pobierania pokarmów oraz napojów przed i po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Zajmuje się także konsultacją dzieci z podejrzeniem skróconego wędzidełka podjęzykowego i wargowego. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z wadami wymowy, afazją i po przebytych udarach. Dodatkowo współpracuje z wydawnictwem PASAŻE. W ramach współpracy z wydawnictwem zajmuje się redakcją publikacji poruszających zagadnienia z zakresu logopedii i neurologopedii. Od 2011 do 2014 roku współpracowała z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie w charakterze opiekuna praktyk studentów logopedii.

logopeda Edyta Rosiek-Porada
neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog, filolog polski
mgr Edyta Rosiek-Porada

absolwentka filologii polskiej o specjalności logopedia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii na międzyuczelnianych studiach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, nauczyciel języka polskiego, pedagog, oligofrenopedagog, zastępca dyrektora ds. merytorycznych w Poradni Stymulus, koordynator WWRD. Pracowała jako logopeda w PCK w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szpitalu Rydygiera i przedszkolu. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz zaburzeniami komunikacji językowej: alalią, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi, jąkających się, z wadami wymowy, dwujęzycznych i dyslektycznych. Ponadto pracuje z osobami dorosłymi z afazją.

filolog polski Katarzyna Adamus-Gajewska
neurologopeda, logopeda, filolog polski
mgr Katarzyna Adamus-Gajewska

absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zastępca dyrektora ds. merytorycznych w Gabinecie Neurologopedycznym GŻEGŻÓŁKA. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, upośledzeniem umysłowym, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy oraz dysleksją.

psycholog Marta Sieminowicz
psycholog, logopeda, oligofrenopedagog
mgr Marta Sieminowicz

absolwentka Instytutu Psychologii oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczka szkoleń w zakresie stosowania narzędzi użytecznych w diagnozie psychologiczno- pedagogicznej rozwoju dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w zakresie zachowania i emocji, z trudnościami w uczeniu się a także w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi m.in. ze spectrum autyzmu.

neurologopeda Karolina Cabaj
neurologopeda, logopeda, surdopedagog, pedagog terapeuta, filolog polski i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
mgr Karolina Cabaj

absolwentka filologii polskiej o specjalności logopedia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz zespołami genetycznymi w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. Posiada doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi, była logopedą w żłobku. Obecnie pracuje z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej: wadami wymowy, jąkaniem, alalią, afazją, Zespołem Downa, autyzmem, Zespołem Aspergera, zaburzeniami słuchu oraz dysleksją. Prowadzi konsultacje i zajęcia dla dorosłych w zakresie emisji głosu, korekcji wad wymowy i upłynniania mowy osób jąkających się.

terapeuta Integracji Sensorycznej, dorota gocko
fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath, instruktor Masażu Shantala
mgr Dorota Gocko

absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci. Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń motorycznych i integracji sensorycznej u dzieci. Prowadzi terapię dzieci i niemowląt z zaburzonym napięciem mięśniowym, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z uszkodzonym ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, wadami wrodzonymi, zaburzeniami integracji sensorycznej oraz wszelkiego typu opóźnieniami rozwoju motorycznego.

logopeda Angelika Starzyk
logopeda, olifrenopedagog
mgr Angelika Starzyk

ukończyła Logopedię z audiologią oraz studia podyplomowe Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studia podyplomowe Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolach w charakterze logopedy. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz zaburzeniami komunikacji językowej: z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, alalią, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołami genetycznymi, jąkającymi się, a także z dysleksją.

logopeda Joanna Kalarus
neurologopeda, logopeda, filolog polski
mgr Joanna Kalarus

absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego, absolwentka krytyki literackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego, neurologopedii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej, m.in. z: alalią, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją, wielojęzycznością. Zajmuje się wczesną nauką czytania. Terapeutce zależy na całościowym wspieraniu rozwoju dzieci, rozwijaniu ich zdolności, wzmacnianiu słabych stron. Pracuje także z dorosłymi, których trudności mają podłoże neurologiczne (przede wszystkim różne typy afazji). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w licznych placówkach przedszkolnych, żłobku, szkole, gabinecie neurologopedycznym, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy).

filolog polski Paulina Łukasik
neurologopeda, logopeda, filolog polski
mgr Paulina Łukasik

absolwentka logopedii i filologi polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną Akademii Medycznej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w żłobku, placówkach przedszkolnych oraz gabinecie logopedycznym. Prowadzi terapie dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej: dyslalią, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dysleksją.

psycholog dziecięcy kraków
psycholog
mgr Karolina Ziobrowska

absolwentka Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ADHD. Posiada wiedzę w zakresie stosowania narzędzi użytecznych w diagnozie psychologiczno – pedagogicznej rozwoju dzieci i młodzieży. Aktualnie jest uczestniczką dwustopniowych studiów podyplomowych w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej na SWPS. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu oraz współprowadząc zajęcia treningu umiejętności społecznych w fundacjach. Prowadzi terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (m.in. ze spektrum autyzmu), z trudnościami w zakresie zachowania i emocji, z trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami koncentracji uwagi.

terapeuta integracji sensorycznej kraków
pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta WWRD, instruktor masażu Shantala, terapeuta ręki
mgr Danuta Skotniczna-Czech

absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pedagogiki specjalnej o kierunku oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna oraz magister wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej, wczesnej diagnozy dzieci z autyzmem i ZA, diagnozy i terapii dzieci za spektrum autyzmu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii sensorycznej uzyskane w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Obecnie zajmuje się diagnozą i prowadzeniem terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej u dzieci w każdym wieku oraz wykonuje diagnozy z zakresu integracji sensorycznej dla osób dorosłych i młodzieży od 14 roku życia. W swojej codziennej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta i nawiązaniem z nim pozytywnej relacji. Dzięki temu prowadzona terapia jest nie tylko skuteczna, ale również daje dzieciom wiele radości i wpływa na budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Jej pełna współpraca z rodzicami, bazująca na zaufaniu i partnerskiej relacji pozwala na osiągnięcie jak najlepszych efektów pracy.

Marta Ksiazkiewicz logopeda krakow
logopeda, filolog
mgr Marta Książkiewicz

absolwentka logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wydziału filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych dla tłumaczy tekstów specjalistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, tłumacz języka niemieckiego. Pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkaniem, dysleksją, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją i upośledzeniem umysłowym.

Sylwia-Sewielska-logopeda-krakow
logopeda, filolog polski
Sylwia Sewielska

absolwentka filologi polskiej o specjalności nauczycielskiej z logopedią oraz logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Praktykę zawodową rozpoczęła od pracy jako logopeda w przedszkolu. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami mowy oraz komunikacji językowej, m. in. z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, alalią, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, dysleksją, a także jąkającymi się.

Patrycja Kowal - Psycholog
psycholog
Patrycja Kowal

absolwentka Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako nauczyciel wspomagający oraz psycholog w przedszkolu Montessori. Pracuje z dziećmi z trudnościami w zakresie zachowania i emocji, afazją, zaburzeniami koncentracji uwagi oraz  całościowymi zaburzeniami rozwoju (m.in. ze spektrum autyzmu).

Maria Sawczuk-Szadkowska
stażystka
Maria Sawczuk-Szadkowska

studiuje psychologię o specjalności neuropsychologia i neurokognitywistyka na Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w wymianie na UFR d’études psychanalytiques na Université Paris-Diderot w Paryżu. Prelegentka i uczestniczka wielu konferencji studencko-doktoranckich, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Interesuje się podejściem poznawczo-behawioralnym oraz systemowym. Obecnie prowadzi badania w zakresie psychologii społecznej. W poradni odbywa staż.