NEUROLOGOPEDA / LOGOPEDA KRAKÓW

Terapia neurologopedyczna i logopedyczna poprzedzona jest diagnozą, która obejmuje sprawdzenie rozwoju całego systemu językowego lub wybranych podsystemów, np. fonetyczno-fonologicznego czyli wymowy. Zajęcia terapeutyczne są prowadzone w oparciu o program terapeutyczny sporządzony na podstawie wyników badania diagnostycznego. Metody i techniki pracy wykorzystywane w terapii są dostosowane do rodzaju trudności językowych dziecka lub osoby dorosłej oraz osobowości pacjenta. W ramach terapii, po każdych zajęciach neurologopeda omawia ich przebieg oraz przekazuje materiały i zalecenia do pracy w domu.

neurologopeda kraków
Wczesna interwencja logopedyczna

obejmuje wczesną diagnozę logopedyczną (przed pierwszym rokiem życia) oraz wczesną terapię polegającą na stymulacji rozwoju kompetencji językowych i/lub terapię karmienia.

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • dzieci z Zespołem Aspergera
 • dzieci zagrożonych dysleksją i dyslektycznych
 • dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy
 • dzieci z alalią i afazją
 • dzieci z porażeniem mózgowym
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci z Zespołem Downa
 • dzieci dwujęzyczne
 • dzieci jąkające się
 • dzieci z SLI
 • dzieci z FAS
 • dzieci z rozszczepem warg i podniebienia
 • dzieci z dyslalią
 • dzieci z dysartrią
neurologopeda krakow
terapia neurologopedyczna
Terapia wad wymowy
 • kapacyzm – zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d
 • seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
 • reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r
Nauka czytania
 • metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej
 • metodą sylabową
terapia neurologopedyczna
neurologopeda
Logopedia w nauczaniu Języka Polskiego Jako Obcego

Korygowanie wymowy obcokrajowców zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą poprawić swoją wymowę w języku polskim i mówić „bez akcentu”. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym.

Nauka języka polskiego dzieci dwu i wielojęzycznych – oferujemy zajęcia polegające na rozwijaniu systemu językowego dzieci dwu i wielojęzycznych, zarówno tych, które mają specyficzne problemy z nabywaniem języka, jak i dzieci, które nabywają język bez większych trudności.

Logopedia estetyczna (medialna) dla młodzieży i dorosłych
 • wady wymowy
 • zaburzenia płynności mowy
 • usprawnianie procesu mówienia: oddychanie, fonacja, artykulacja, rezonans
 • rehabilitacja głosu w przebiegu chorób zawodowych
 • kształtowanie sprawności wypowiedzi ustnej
 • technika i estetyka wygłaszania tekstów
 • ćwiczenia dykcyjne
neurologopeda
logopedia estetyczna
Ofertę logopedii estetycznej kierujemy w szczególności do
 • osób związanych z mediami
 • osób duchownych
 • trenerów-szkoleniowców
 • wykładowców, nauczycieli, lektorów i terapeutów
 • przedstawicieli handlowych
 • osób pracujących przy obsłudze klienta, również przez telefon
 • tłumaczy, przewodników i pilotów wycieczek
 • studentów i młodzieży szkolnej