PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Zajęcia obejmują konsultacje oraz spotkania terapeutyczne i psychchoedukacyjne. Pomoc znajdą u nas rodzice i ich dzieci, które przejawiają trudności w zakresie prawidłowego rozwoju, funkcjonowania emocjonalno-społecznego oraz uczenia się. Pracujemy w duchu podejścia systemowego, otaczając wsparciem nie tylko dziecko, lecz całe jego najbliższe otoczenie (dom rodzinny, przedszkole, szkołę). Czerpiemy z wielu podejść, stosując różnorodne metody i techniki terapeutyczne, zawsze mając na uwadze dobro dziecka i rodziny oraz wspólny cel, który chcemy osiągnąć.

Terapia psychologiczna poprzedzona jest diagnozą, którą przeprowadzamy w oparciu o narzędzia:

psycholog dziecięcy
Diagnoza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 • diagnoza inteligencji
  > Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)
  > IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci
  > Leiter – Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (dla młodzieży do 15     roku życia)
  > CFT Neutralne Kulturowo Testy Inteligencji Cattella
  > TMS – K, TMS-Plus – Test Matryc Ravena
  > Niewerbalny Test SON-R 2,5-7
  > Niewerbalny Test SON-R 5,5-17
 • diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka
  > MFDR – Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
  > KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
  > PEP – 3 Profil Psychoedukacyjny
 • diagnoza osobowości
  > ACL – Lista Przymiotnikowa ACL
  > EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka
  > NEO-FFI – Inwentarz Osobowości NEO-FFI
  > IVE – Kwestionariusz Impulsywności
  > PTS – Kwestionariusz Temperamentu (ocena reagowania w sytuacjach trudnych)
 • diagnoza stylu radzenia sobie ze stresem
  > CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
 • diagnoza kompetencji społecznych
  > KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
 • diagnoza motywacji osiągnięć
  > LMI – Inwentarz Motywacji Osiągnięć
 • diagnoza samooceny
  > MSEI – Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
W ramach terapii psychologicznej zajmujemy się
 • zaburzeniami o podłożu lękowym, (np. fobie społeczne, fobie specyficzne)
 • specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi (np. zaburzenia uczenia się)
 • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, niepełnosprawność intelektualna)
 • zaburzeniami zachowania (np. zaburzenia opozycyjno-buntownicze, agresja, autoagresja)
 • zaburzeniami funkcjonowania społecznego (np. mutyzm, zespół Tourette’a)
 • różnego rodzaju problemami wychowawczymi
 • innymi budzącymi niepokój rodziców zachowaniami np. nadmierna nieśmiałość, zahamowania w kontaktach społecznych, wybuchy złości.
psycholog dziecięcy kraków
Zajęcia grupowe dla dzieci

z trudnościami w zakresie kontaktów społecznych (zaburzenia ze spektrum Autyzmu i/lub inne):

 • rozpoznawanie i adekwatne reagowanie na emocje
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • trening zachowań społecznych
 • elementy zajęć ogólnorozwojowych