Regulamin

Regulamin

 Zmiany w funkcjonowaniu Poradni (wynikające z ograniczeń z uwagi na COVID -19):

– Poradnia wdrożyła pewne rekomendowane środki ostrożności, w celu zapobiegania COVID-19, m.in. zawieszamy serwowanie napojów – powrócimy do tego po opanowaniu pandemii,

– prosimy również o nie przyprowadzanie dzieci na zajęcia w trakcie choroby swojej lub dziecka.

– w przypadku widocznych objawów choroby u podopiecznego, terapeuta może odmówić przeprowadzenia zajęć. Decyzję o przeprowadzeniu zajęć każdorazowo podejmuje terapeuta. W przypadku podejrzeń co do gorączki swojej lub dziecka, będzie możliwość zmierzenia jej u terapeuty. W przypadku wystąpienia gorączki również prosimy o nie korzystanie z zajęć,

– prosimy o przybycie na zajęcia nie wcześniej niż 5 min. przed rozpoczęciem danych zajęć a także o zachowanie tzw. ,,dystansu społecznego” w poczekalni – rekomendowane 2m i korzystanie na terenie Poradni z maseczek,

– zaleca się, aby dzieci/pacjenci, którzy nie są wyłączeniu z obowiązku zakrywania nosa i ust według aktualnych wytycznych GIS, stosowali na zajęciach przyłbice lub inną formę zakrycia nosa i ust,  

– w lokalu na ul. Dunajewskiego 5 korzystamy z elektronicznego zamka, aby wejść na teren Poradni, należy wprowadzić kod 8642# – liczby parzyste wprowadzone od końca,

– w przypadku nieprawidłowości, które Państwo zauważą na terenie Poradni np. obecność osoby obcej, która nie jest uczestnikiem terapii, prosimy o zgłaszanie tego prowadzącemu terapeucie, prosimy o nie pozostawianie bez nadzoru własnych przedmiotów.

 

Regulamin organizacji zajęć w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej STYMULUS

i Gabinecie Neurologopedycznym GŻEGŻÓŁKA

obowiązuje od 01.04.2021 r.

 

1. Każde zajęcia mają ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka/pacjenta poprzez system rezerwacji udostępniony 7 dni przed kolejnym miesiącem do ostatniego dnia kolejnego miesiąca.

2. Okres trwania terapii i intensywność zajęć zależą od rodzaju i stopnia trudności/deficytów danego dziecka/pacjenta, co stwierdza się po diagnozie. Rodzic/opiekun/pacjent po diagnozie otrzymuje informację o stwierdzonych trudnościach/deficytach, wymaganej terapii i jej intensywności, zaleceniach do pracy w domu. Dodatkowo terapeuta może sporządzić pisemną opinię z przeprowadzonej diagnozy. Pisemną opinię terapeuta zobowiązany jest sporządzić w terminie 30 dni od wykonania diagnozy, można ją odebrać osobiście, drogą mailową lub zostanie wysłana na wskazany adres pocztą.

3. Zajęcia terapeutyczne trwają 50 min. (z uwagi na konieczność dezynfekcji i przewietrzenia pomieszczenia). W przypadku spóźnienia się pacjenta na terapię, zajęcia nie będą przedłużane.

4. Za korzystanie z usług pobierana jest opłata według obowiązującego cennika. Jeżeli Klient chce uzyskać od terapeuty pisemną opinię z przebiegu zajęć lub zalecenia powinien zgłosić taką informację Terapeucie. Terapeuta ma 30 dni na napisanie opinii lub zaleceń. Każda opinia i zalecenia wystawiane przez terapeutę są płatne według obowiązującego cennika.

5. Klienci, którzy mają ustalony stały termin zajęć powinni w pierwszej kolejności rezerwować Swój stały termin ustalony z terapeutą, rezerwacji tej powinni dokonać do 1 dnia następnego miesiąca. Terminy nie zarezerwowane do 1 dnia kolejnego miesiąca pozostają od pierwszego dnia kolejnego miesiąca do dyspozycji innych klientów.

6. Klient ma możliwość odwołania zajęć przez system rezerwacji Asysto najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego termin zajęć lub telefoniczny kontakt w godzinach pracy sekretariatu . Jeśli zajęcia nie zostaną odwołane w podanym wyżej terminie traktuje się je jako odbyte i nie będzie możliwości ich odrobienia.

7. W przypadku nie zrealizowania opłaconych zajęć w danym miesiącu, jeśli zostaną one odwołane zgodnie z punktem 6 Regulaminu, mogą one zostać odrobione w terminie 365 dni od dnia ich nie odbycia w terminie innym niż stały termin terapii. Umawianie terminów godzin odrabianych odbywa się wyłącznie przez system Asysto i telefoniczny kontakt z sekretariatem. W przypadku, gdy Klient ustali termin godziny odrabianej nie ma już możliwości zmiany tego terminu. Jeśli termin zostanie odwołany lub Klient nie pojawi się w ustalonym terminie zajęć, zajęcia takie uważa się za odbyte.

8. Zajęcia, które nie odbyły się w formie tradycyjnej mogą zostać przeprowadzone w formie on-line, jeśli takie zajęcia prowadzi dany terapeuta. Warunkiem przeprowadzenia zajęć on-line jest podanie informacji o chęci uczestnictwa w tego typu zajęciach minimum 48 godzin przed planowanymi zajęciami. W przypadku nie zgłoszenia wcześniej takiej informacji terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w formie on-line.

9. Konsultacje z rodzicami/opiekunami i rozmowy dotyczące terapii dziecka przeprowadzamy na początku lub na końcu sesji. Możliwe jest także dodatkowe, dłuższe spotkanie w formie konsultacji po wcześniejszym ustaleniu terminu takiego spotkania. Dodatkowe konsultacje są płatne według obowiązującego cennika.

10. W przypadku gdyby zajęcia nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty zostanie zaproponowany inny termin (w bieżącym lub kolejnym miesiącu) lub Klient może zdecydować się na zastępstwo. W przypadku wyboru zastępstwa u innego terapeuty prosimy uwzględnić czas nowego terapeuty na zapoznanie się z kartą terapii (min. 48h).

11. W przypadku powtarzającej się nieobecności dziecka na zajęciach, Poradnia może rozwiązać współpracę, gdyż efektywność terapii wymaga systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

12. Rodzic/opiekun/pacjent jest zobligowany do powiadomienia terapeuty o ewentualnych przyjmowanych lekach i chorobach współistniejących.

13. W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast w czasie oczekiwania na wejście do gabinetu, przerw w zajęciach (np. korzystanie z toalety) oraz po zakończeniu zajęć odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie. W przypadku gdyby rodzic nie uczestniczył w zajęciach i nie stawił się po odbiór dziecka po zajęciach, zostanie obciążony opłatą za sprawowanie opieki nad dzieckiem w wysokości wnoszonej opłaty za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.

14. Rodzice/opiekunowie mogą uczestniczyć z dzieckiem/pacjentem na zajęciach terapeutycznych. Terapeuta ma prawo poprosić rodziców/opiekunów o opuszczenie gabinetu, jeśli jest to niezbędny warunek do efektywnego przeprowadzenia zajęć. Rodzice są zobowiązani do kontynuowania terapii/ćwiczeń w domu, aby osiągnąć jak najlepszy efekt terapeutyczny.

15. Zajęcia grupowe nie są odrabiane oraz nie ma możliwości odrobienia zajęć w przypadku odwołania lub nie stawienia się na nie dziecka. Opłata za zajęcia grupowe, na które nie stawiło się dziecko, nie podlega zwrotowi.

16. Wniesienie opłaty za zarezerwowany termin równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

17. Rozliczenia za wykonaną usługę dokonywane są e-przelewem za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

Organizacja zajęć w ramach WWRD:

 

18. Zajęcia w ramach WWRD są organizowane dla dzieci posiadających opinię o potrzebie WWRD. Są to zajęcia bezpłatne.

19. Zajęcia WWRD mają stały ustalony termin. W przypadku odwołania lub nie stawienia się dziecka na zajęcia WWRD, nie będą one odrabiane.

20. W przypadku, gdy dziecko jest objęte terapią w systemie godzin łączonych w ramach terapii WWRD oraz terapii prywatnej, grafik ustalany jest według zasady: godziny w ramach WWRD są ustalane jako pierwsze w danym tygodniu (w przypadku, jeśli dziecko uczęszcza na zajęcia do danego terapeuty więcej niż raz w tygodniu, zajęcia w ramach WWRD pokrywają jedną godzinę zajęć w danym tygodniu), godziny płatne w drugiej kolejności. Jeżeli rodzic/opiekun na początku miesiąca (przy ustalaniu grafików) zgłasza nieobecność dziecka na zajęciach WWRD, to istnieje możliwość, że zostaną one przesunięte na kolejne tygodnie w danym miesiącu – przesunięcie będzie możliwe tylko w przypadku wolnych terminów.

21. W przypadku zajęć łączonych (WWRD oraz prywatne) nie ma możliwości przesunięcia zajęć WWRD
na godziny prywatne.

22. Jeżeli zajęcia zostaną odwołane ze względu na nieobecność terapeuty, istnieje możliwość odrobienia tych zajęć u terapeuty prowadzącego dane zajęcia lub innego terapeuty, zajęcia te można odrobić jedynie w miesiącu w którym się nie odbyły lub pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca jeśli zajęcia planowane nie odbyły się w ostatnim tygodniu miesiąca .

REGULAMIN REZERWACJI INTERNETOWYCH

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE ASYSTO

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5. DANE OSOBOWE

6. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FIRMY, USŁUGODAWCY:

GŻEGŻÓŁKA Gabinet Neurlogopedyczny Małgorzata Świstowska

NIP: 6772234184

E-mail: info@gzegzolka.pl

STYMULUS Tomasz Świstowski

NIP 6772230482

E-mail: info@stymulus.pl

FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający dokonanie Rezerwacji przez Usługobiorcę.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.

REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Firmą.

STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym www.gzegzolka.pl lub www.stymulus.pl.

USŁUGA – usługa świadczona przez Firmę na rzecz Klienta na warunkach ustalonych wspólnie przez Klienta i Firmę przed zawarciem umowy o jej świadczenie.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem.

USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, a także która zamierza zawrzeć umowę świadczenia Usługi z Firmą.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.2. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.gzegzolka.pl lub www.stymulus.pl prowadzona jest przez Usługodawcę.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że samo zawarcie umowy wykonania danej Usługi objętej wizytą oraz jej realizacja przez strony dokonywana jest poza Stroną Internetową.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

2.1. Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Rezerwacji.

Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem kliknięcia na Stronie Internetowej pola „Rejestracja. Umów się na wizytę” lub kliknięciu odpowiedniego przycisku w górnej belce Strony Internetowej. Dokonanie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji (w tym dokonania wyboru terminu wizyty), (2) kliknięciu na Stronie Internetowej pod Formularzem Rezerwacji pola „Rezerwuję” oraz (3) potwierdzeniu chęci dokonania Rezerwacji poprzez podanie kodu SMS przesłanego automatycznie na podany numer telefonu komórkowego – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz istotnych warunków dotyczących Usługi wskazanych w Formularzu Rezerwacji.

Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego w tym Konta Klienta: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, (5) dowolna rozdzielczość ekranu.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

3.1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji na wizytę przez Internet i zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

3.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i Firmą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji. Sama umowa o świadczenie Usługi jest zawierana przez strony poza Stroną Internetową.

 

4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożona przez Usługobiorcę lub Klienta na przykład: (1) pisemnie na adres: Gżegżółka Małgorzata Świstowska ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gzegzolka.pl.

4.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firmę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta zawierającego umowę jest Usługodawca/Firma. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca/Firma zapewnia kupującym realizację uprawnień wynikających z powyższej ustawy oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów.

5.2. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy zawartej z Usługodawcą/Firmą. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

5.3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w umowie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy z Usługodawcą/Firmą.

5.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy/Firmy. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy/Firmy wskazany na wstępie.

 

6. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

6.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Strony Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

6.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Stronę Internetową w następujących celach:

– dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej.

– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Strony Internetowej.

6.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyćmożliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

6.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

6.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

6.6. w przeglądarce Chrome

6.7. w przeglądarce Firefox

6.8. w przeglądarce Internet Explorer

6.9. w przeglądarce Opera

6.10. w przeglądarce Safari

6.11. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Strony Internetowej (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

7.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowy zawierane są w języku polskim.

7.2. Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodaniu nowego przedmiotu Rezerwacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Regulamin Organizacji Zajęć w NPPP Stymulus i Gabinecie Neurologopedycznym Gżegżółka, Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Rozliczenia Płatności dokonywane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

logopeda Kraków

logopeda Kraków

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.